Double Hand Mudras

Anjali
Kapota
Pushpaputa
Karkata
Utsanga
Swastika
Dola
Padma
Garuda
Shankha
Chakra
Matsya
Kurma
Varaha
Samputa
Paasha
Keelaka
Ubhayakartari
Khatwa
Gabhaksha
Pradeepa
Shivalinga
Mayura
Urnanaabha
Show More

Photography: Andy Mogg

© 2019 Odissi Vilas Sacred Temple Dance | San Francisco, CA, U.S.A.

  • Vishnu Tattva Das - facebook