© 2019 Odissi Vilas Sacred Temple Dance | San Francisco, CA, U.S.A.

  • Vishnu Tattva Das - facebook

Double Hand Mudras

Anjali
Kapota
Pushpaputa
Karkata
Utsanga
Swastika
Dola
Padma
Garuda
Shankha
Chakra
Matsya
Kurma
Varaha
Samputa
Paasha
Keelaka
Ubhayakartari
Khatwa
Gabhaksha
Pradeepa
Shivalinga
Mayura
Urnanaabha
Show More

Photography: Andy Mogg